Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van RecoMatics N.V. (www.recomatics.com). De bezoeker aanvaardt deze bepalingen uitdrukkelijk door eenvoudige raadpleging van deze website. Deze website mag niet geraadpleegd worden indien de bezoeker deze bepalingen niet aanvaardt. RecoMatics kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. De pagina’s van deze website hebben een zuiver informatieve waarde.  

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij het verplicht is door de wet, geeft RecoMatics (noch zijn bestuurders, werknemers, opdrachtnemers, … die optreden in naam van RecoMatics) geen garanties omtrent de veiligheid, correctheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst RecoMatics (inclusief zijn bestuurders, werknemers, opdrachtnemers, … die optreden in naam van RecoMatics) alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.  

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. RecoMatics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, enz.

In geval deze website hyperlinks naar websites van derden bevat, heeft de bezoeker het recht om deze websites te bezoeken op eigen verantwoordelijkheid aangezien deze niet onder RecoMatics’ controle staan. RecoMatics geeft geen garanties wat het veiligheids- of volledigheidsniveau van deze sites betreft. RecoMatics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.  

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, … horen toe aan RecoMatics en zijn tevens auteusrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van RecoMatics is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. RecoMatics geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De geschillen m.b.t. de bepalingen van deze disclaimer worden beheerst door het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.